GORAKU

GORAKU

next previous

CITIZEN / SATELLITE WAVE GPS F990

CG Director : shogo kawata
CG Designer : Koji Iidaclose