GORAKU

GORAKU

next previous

Casio / Basel World 2015 - CASIO Philosophy

CG direction : Shogo Kawata
CG designer : Shingo Saekiclose