GORAKU

GORAKU

next previous

Casio / GPW-1000

CG direction : Shogo Kawata
CG designer : Shingo Saekiclose